OOCASE

Object-Oriented Computer Aided Software Engineering (OOCASE) - Practical Leverage for the Knowledge Age.

Välkommen till OOCASE

OOCASE är ett objekt-orienterat designverktyg för att effektivt skapa programvara och informationssystem. Det bygger på en vetenskaplig teori om vad information faktiskt är för något om man bryter ned den i sina minsta beståndsdelar.

OOCASE gör det enkelt att skapa en överskådlig objekt-orienterad modell av den information man vill arbeta med. Informationsmodellen används sedan som indata till programkodsgeneratorer som automatiserar rutinmässigt programmeringsarbete.

Genom att teorin är väldigt generell går det generera källkod för alla vanliga procedurella, objekt-orienterade och deklarativa programmeringsspråk.


Är du Student i vilken ålder somhelst är du välkommen att ladda ned demo-programmet DocumentDictionary på Students fliken.

DocumentDictionary är ett exempel på en applikation som är designad i OOCASE och byggd med ett ramverk som ROJTEC använder för att snabbt utveckla prototyper och klient-applikationer för våra kunder. När man väl specificerat vilken information som ska hanteras i datorprogrammet tar det bara 1-2 dagar att ta fram en applikation med den funktionalitet som finns i DocumentDictionary åt kunden.

Syftet med DocumentDictionary är:

 1. Förenkla studieplanering och studier för studenter och projekt-team.
 2. Göra det lättare att söka i och orientera sig i elektroniskt studiematerial man sparar på sin laptop eller dator.
 3. Lära ut vad en objekt-orienterad informationsmodell är för något till potentiella kunder och studenter som kan ha nytta av det. Om man förstår mer i detalj vad information är, kan man tänka mycket effektivare när man jobbar med komplicerad information.
 4. Underlätta för kunder i projektteam att genom självstudier ta sig igenom specar och dokumentation samt dela egna läsanteckningar och kommentarer till dokumentationen i en gemensam databas.

Utvecklar du programvara själv och är lärare eller företagare finns vår produktatalog på Products fliken.

Funktionalitet i OOCASE

OOCASE bygger på den teoretiska kärnan i all objekt-orienterad programvaruutveckling.

 1. Informationmodeller byggs med Klasser, Attribut, binära Relationer och Ärvning.
 2. Grafiskt design i sk objektmodelldiagram, samma syntax som UML's klassdiagram, fast lite praktiskt effektivare.
 3. Återanvändning med copy/paste från andra modeller som lagras i filer på arbetsstationen eller laddas från team-delad repository databas.
 4. DataDictionary med datatyper som heltal, flyttal, strängar mm för den uppsättning målprogrammeringsspråk man vill automatgenerera källkod till.
 5. Direkt källkodsgenerering för standardprogramvara som t ex SQL92 databasscheman.

Unik funktionalitet i OOCASE.

 1. Klarar interaktivt arbete med stora informationsmodeller med tusentals klasser och tiotusentals attribut.
 2. Automatiserad tids- och användarid stämpling på alla skapade och modifierade modellobjekt så utvecklingsteamet får dokumenterat vem som gjort vad och när.
 3. Stöd för kvalitetsäkring med tusentals konfigurerbara standardchecker som detekterar kända modelleringsfel eller dokumentationskrav för olika projektfaser eller typer av källkodsgenerering.
 4. Stöd för dokumentation av manuell kvalitetsäkring på varje objekt med tidstämplig och användarid för granskad av och godkänd av.
 5. Automatiskt stöd för full spårbarhet till original versioner av enskilda modellobjekt och deras ursprung från releaser av hela modeller. Praktiskt för spårbarhet när man gör kopior av moduler med standardiserade informationsmodeller för funktionalitet som återanvänds i många olika applikationer.

Copyright (c) ROJTEC, Olof Johansson 2016-2019. Displayed 2019-01-20 16:32:29